องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

🔶ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประ มาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2
🔶ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1
🔶ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
🔶ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1
🔶ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2
🔶ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
🔶ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2
🔶ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1
🔶ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบที่ 1
🔶ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบที่ 2
🔶ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
🔶ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
🔶ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

 

🔷รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการประชาชน

🟢รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2566

🟢รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565

🟢รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564

🟢รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563

🟢รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ   การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของประชาชนประกอบในการวิจัย

จากผลประเมินความพึงพอใจพบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยรวมอยู่ในระดับ  10  คะแนน   หรือคิดเป็นร้อยละ 95.22 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ที่ระดับมากที่สุด