องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

9 ผลสำรวจความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบที่ 1
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ   การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของประชาชนประกอบในการวิจัย

จากผลประเมินความพึงพอใจพบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยรวมอยู่ในระดับ  9  คะแนน  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.75    หรือคิดเป็นร้อยละ 95.00 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ที่ระดับมากที่สุด