ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำปี พ.ศ. 2564

🟢เบอร์โทรติดต่อประสานงาน กรณีผู้ป่วยประสงค์กลับมารักษาตัวที่บ้าน

🟢แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งการขยายเวลาการดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินฯ

🟢ประการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ประจำปี 2565

🟢ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลให้ความช่วยเหลือในการปฎิบัติหน้าที่ของผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ฝ่ายรับสมัครเลือกตั้ง

🟢คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายนายทะเบียนอำเภอไพรบึง เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่

🟢 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

🟢ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

🟢ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 

🟢ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ       

🟢ประชาสัมพันธ์  เว็บไซค์ http://cctv.moi.go.th/ เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสาร เอกสารต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอขอความเห็นชอบโครงการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ                                                                    

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปี 2564

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ประจำปี 2564

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🟢รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นิื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 

🟢ประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🟢ประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🟢ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🟢การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ประกาศศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลื่อกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🟢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์-การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด-เดือน-มิย.63.

🟢 ประกาศ อบต.ปราสาทเยอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🟢 ประกาศ อบต.ปราสาทเยอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ส.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563

🟢 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งการขยายเวลาการดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เพื่อให้ผู้มาติดต่อ และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่น ๆ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุสาธารณภัย

โพสท์ใน สถานที่สำคัญ | ปิดความเห็น บน ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม/โครงการหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ. 2564

งานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

งานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดปราสาทเยอเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ร่วมงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และกลุ่มสตรี แม่บ้าน ตำบลปราสาทเยอได้ร่วมรำบวงสรวงเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี ศรีสะเกษ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดปราสาทเยอเหนือ โดยส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลปราสาทเยอ เข้าร่วมพิธี

พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔

……….ขอพระองค์ทรงพระเจริญ……….

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลา ภปร. วัดปราสาทเยอเหนือ เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประอาง ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการประชุมตามมาตรการการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสตรีอำเภอไพรบึง

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสตรีอำเภอไพรบึง ในวันที่ 22-27 กันยายน 2564 ณ ศาลาวัดบ้านประอาง ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยการฝึกอบรมมี จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. การย้อมผ้า 4 สี (ศรีลาวา ศรีมะดัน ศรีลำดวน ศรีกุลา) 2. ส่งเสริมการแส่วเสื้ออำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิทยา ไชยเดชกำจร ปลัดอำเภอไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอกล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานในครั้งนี้

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลา ภปร. วัดปราสาทเยอเหนือ เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประอาง ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินการประชุมตามมาตรการการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลา ภปร. วัดปราสาทเยอเหนือ เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยดำเนินการประชุมตามมาตรการการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

Big Cleaning day

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day ตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 ณ บริเวณพื้นที่หนองทาม วัดปราสาทเยอเหนือ โดยผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. และชาวบ้านปราสาทเยอ ได้ร่มกิจกรรมภายใต้มาตรการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลา ภปร. วัดปราสาทเยอเหนือ เพื่อพิจารณาญัติติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการประชุมตามมาตรการการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

จัดเตรียมสถานที่พักคอย ผู้ป่วยโควิด – 19

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้จัดเตรียมสถานที่พักคอย ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยืนยันผลตรวจ ฯ เพื่อรอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และของใช้ที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วยโควิด -19

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยการอำนวยการของนางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกับ นายทรงศักดิ์ ถุงจันทร์ ปลัดอำเภอ นายสะอาด วิเศษสังข์ ผอ.รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันโรคลิมปิสกิน

ในวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันโรคลัมปิสกิน บริเวณคอกสัตว์ ในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ ทั้ง 11 หมู่บ้าน

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติงาน

-1 มิถุนายน 2564 บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1, 2,10

-2 มิถุนายน 2564 บ้านประอาง หมู่ที่ 3,11 บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4

-3 มิถุนายน 2564 บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7,8

-4 มิถุนายน 2564 บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 บ้านกันตรุมหมู่ที่ 6 บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) บริเวณวัด และร้านค้า ในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ภายใต้การกำกับดูแลงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นางสุวภัทร อุโลก และ เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมดำเนินงาน

Big Cleaning day

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day ตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 ณ บริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยเจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงาน เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อจุดสัมผัส โต๊ะ และเครื่องใช้สำนักงาน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดต่อต้าน การทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน และอสม. ได้ดำเนินการออกพื้นที่ปฎิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ทั้ง 11 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ ในระว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2564

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนเป็นการทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดย นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และงานพัฒนาชุมชน งานจัดเก็บรายได้ งานสาธารณสุข งานนิติกร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกองช่าง ได้ออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่

Big Cleaning day

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอาด ในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณพื้นที่บ้านพิทักษ์ ม.9 เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในชุมชน

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยวิสามัญสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการ”อำเภอยิ้ม”เคลื่อนที่

ด้วยอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินโครงการ
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 โดยมีส่วนราชการร่วมออกหน่อยให้บริการตามโครงการและออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาวัดคูสี่แจ หมู่ที่ 7ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษโดย นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธี นางเหลี่ยม เงินดี กำนันตำบลปราสาทเยอ กล่าวต้อนรับ แนะนำผู้นำท้องที่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ แนะนำผู้บริหารส่วนท้องถิ่นพร้อมรายงานข้อมูลภาพรวมทั่วไปของตำบลปราสาทเยอ พร้อมเสนอปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

Big cleaning day

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอาด ในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ในบริเวณพื้นที่วัดบ้านปราสาทเยอ ม.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในชุมชน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

เฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษได้จัดงานเฉลิมฉลอง 238ปี ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) เพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่เจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษหรือเมืองดอกลำดวน ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยมีการแสดงรำเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จากนางรำ20,000ชีวิต ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และชาวบ้านตำบลปราสาทเยอ ได้ร่วมแสดงรำเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหอประชุมอำเภอไพรบึง

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยนางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และชมนิทรรศการ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Big Cleaning day

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอาด ในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ในพื้นที่บ้านประอาง ม.11เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในชุมชน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยนางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบวงสรวงและอันเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำพิธีบวงสรวงและอันเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐานยังแท่นประดิษฐาน ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอไพรบึง โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี โดยนายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึงกล่าวต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ที่มาร่วมพิธี ทั้งนี้ นางสุวภัทร อุโลก นายองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมาชิก อบต. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลปราสาทเยอ ได้ร่วมพิธี และรำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

โครงการออกพรรษา หิ้วปิ่นโต พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลปราทเยอ ได้ดำเนินโครงการออกพรรษา หิ้วปิ่นโต พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง เพื่อให้คณะบริหาร สมาชิกสภาตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ตำบลปราสาทเยอ ได้ร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนาในวันสำคัญทางศาสนา และนำหลักธรรม คำสอน ทางพระพุทธศาสนามาใช้ปฏิบัติในการดำเนนิชีวิตประจำวัน ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ วัดบ้านคูสี่แจ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

Big Cleaning Day

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอาด ปี พ.ศ. 2563 ในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร

ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฯ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชาวศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทย ใส่บาตรเพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นางสุวภัทร อุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ และพนักงาน ได้พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรในครั้งนี้

โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการจัดโครงการพาน้องท่องโลกขว้าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เด็กปฐมวัยมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในวันที่ 3 กันยายน 2563

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยงานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาวัดบ้านประอาง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย ด้วยการนวดไทย ตามการวิจัยหรือข้อบ่งชี้ของแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดย นายกฤตภาส สีหะวงษ์ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลยางชุมน้อย เป็นวิทยากรในการอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมและสระว่ายน้ำของเอกชน(สวนน้ำเบนท์ลีย์) องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ โดยสิบเอกณัฐรัฐ คำเหง้า และทีมงาน เป็นวิทยากรในการอบรม ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ และโรงเรียนบ้านคูสี่แจ ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยงานสาธารณสุข ร่วมกับชุมชุมดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกและเป็นการตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย เนื่องจากเป็นพาหะในการนำเชื้อไข้เลือดออกมาสู่คน เพราะช่วงหลังฝนตกจะมีน้ำขังอยู่ตามแหล่งต่างๆ เหมาะสำหรับในการที่ยุงจะวางไข่ขยายพันธุ์ จึงต้องมีการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนประชาชน และจุดเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ในระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณหอประชุมอำเภอไพรบึง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอดำเนินโครงการเฝ้าระหวังโรคติดต่อในเด็ก (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านประอาง ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสมควร สิงห์คำเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ


โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

          องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันอุบัติภัย การระงับเหตุด้านต่างๆ และมีทักษะในการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธี ให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ   ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสมควร  สิงห์คำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยจ่าสิบเอกวิทยา  พุฒประภาส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ บรรยายให้ความรู้และสาธิตการระงับเหตุเบื้องต้น และคุณวราภรณ์  บังเอิญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำ CPR 

        

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พี่น้องชุมชนเยอ ประกอบด้วยบ้านปราสาทเยอ บ้านโพนปลัด บ้านโพนค้อ บ้านขมิ่น บ้านสำโรงโคเฒ่า และองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นในหัวข้อ “ความมั่นคงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เยอสี่แผ่นดินและการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน” ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสมควร สิงห์คำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอไพรบึง เป็นประธานเปิดเวทีการเสวนา คณะเสวนาได้รับเกียรติจากท่านวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายปรเมษฐ์ วิเศษศรี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไพรบึง อาจารย์ทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ที่ปรึกษานายก อบจ.ศรีสะเกษ) นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวนิธินาถ ธนินกุลกิตติ ประธานชมรักษ์ถิ่นศรีสะเกษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร เป็นวิทยากรกระบวนการ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นประวัติศาสตร์ และถอดบทเรียนมรดกทางภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ขอขอบคุณพี่น้องชุมชนเยอ บ้านปราสาทเยอ นำโดยนายวินัย พิจารณ์ ผู้ใหญ่บ้านปราสาทเยอ ที่ร่วมผลักดันและรักษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์อันดีไว้อย่างเหนียวแน่น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ลานการแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยอ วัดปราสาทเยอเหนือ

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง

โครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่”

นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ มอบหมายให้นายปัญญา หาไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เข้าร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ มอบนโยบาย ชี้แจงข้อราชการ รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนและออกเยี่ยมผู้ป่วย โดยจ่าเอกสมควร สิงห์คำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาวัดบ้านปราสาทเยอเหนือ

โครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ


การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอดำเนินการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ในโรงเรียนทุกแห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เป็นการเตรียมการก่อนเปิดเทอม

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอที่ประสบเหตุวาตภัย

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ต้อนรับองคมนตรีมอบถุงยังชีพวาตภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เขตอำเภอไพรบึง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง

โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนในการร่วมหาแนวทางพัฒนาชุมชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ 2563

มอบหน้ากากผ้า แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอแจกหน้ากากอนามัย แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทั้ง 11 หมู่บ้าน

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน “แซ่วเสื้อ”

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จัดทำโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอจัดทำโครงการจัดการแข่งขันประจำตำบล ต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ   จัดทำ โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยให้บริการในเขต  พืั้นที่อบต.ปราสาทเยอในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563  ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึงให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


🔆 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


🔆 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นำพนักงาน ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อย่างพร้อมเพรียงกัน


ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอจัดทำโครงการจัดการแข่งขันประจำตำบล(กีฬาต้านยาเสพติด) ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

  • กิจกรรมการร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

นางสุวภัทร อุโลก นายก อบต.ปราสาทเยอ พร้อมคณะทำงานและชาวบ้าน ร่วมทำบุญถวายเทียน และสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา   เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่นอันดีงามและ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้มีการถวายภัตตาหารเพลให้แก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมรับศีลพรกันถ้วนหน้า


  • โครงการในพระราชดำริ

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

3 ลด (ลดรับถุงพลาสติก / ลดให้ถุงพลาสติก / ลดใช้ถุงพลาสติก )

1 งด (งดใช้โฟมบรรจุอาหาร)


  • กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด

” กิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหา พระพันปีหลวง ”

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอไพรบึง


* การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


โพสท์ใน สถานที่สำคัญ | ปิดความเห็น บน ภาพกิจกรรม/โครงการหน่วยงาน