อบต.ปราสาทเยอ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

Prasatyoe Sub-District Administration Oraganization

LOGO

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๑๐๗  ม.๒ ถนนพยุห์- ขุนหาญ  ศก ๓๓๑๘๐

โทร. ๐-๔๕๙๒-๑๕๒๓   โทรสาร ๐-๔๕๙๒-๑๕๒๔