ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำปี พ.ศ. 2565

🟢 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2563

ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
ชิญร่วมบริจากสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

🟢 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย

🟢 ตัวอย่างแบบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

🟢 แบบบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง

🟢การยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

🟢ประการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ประจำปี 2565

🟢ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ภาพกิจกรรม/โครงการหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
Big Cleaning day ประจำเดือน มกราคม 2565
ประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
นายอำเภอไพรบึงเรียกประชุมสภา ครั้งแรก

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"