องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ภาพกิจกรรม/โครงการหน่วยงาน


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

          องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันอุบัติภัย การระงับเหตุด้านต่างๆ และมีทักษะในการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธี ให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ   ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสมควร  สิงห์คำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยจ่าสิบเอกวิทยา  พุฒประภาส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ บรรยายให้ความรู้และสาธิตการระงับเหตุเบื้องต้น และคุณวราภรณ์  บังเอิญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำ CPR 

        

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พี่น้องชุมชนเยอ ประกอบด้วยบ้านปราสาทเยอ บ้านโพนปลัด บ้านโพนค้อ บ้านขมิ่น บ้านสำโรงโคเฒ่า และองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นในหัวข้อ “ความมั่นคงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เยอสี่แผ่นดินและการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน” ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสมควร สิงห์คำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอไพรบึง เป็นประธานเปิดเวทีการเสวนา คณะเสวนาได้รับเกียรติจากท่านวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายปรเมษฐ์ วิเศษศรี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไพรบึง อาจารย์ทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ที่ปรึกษานายก อบจ.ศรีสะเกษ) นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวนิธินาถ ธนินกุลกิตติ ประธานชมรักษ์ถิ่นศรีสะเกษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร เป็นวิทยากรกระบวนการ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นประวัติศาสตร์ และถอดบทเรียนมรดกทางภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ขอขอบคุณพี่น้องชุมชนเยอ บ้านปราสาทเยอ นำโดยนายวินัย พิจารณ์ ผู้ใหญ่บ้านปราสาทเยอ ที่ร่วมผลักดันและรักษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์อันดีไว้อย่างเหนียวแน่น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ลานการแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยอ วัดปราสาทเยอเหนือ

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง

โครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่”

นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ มอบหมายให้นายปัญญา หาไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เข้าร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ มอบนโยบาย ชี้แจงข้อราชการ รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนและออกเยี่ยมผู้ป่วย โดยจ่าเอกสมควร สิงห์คำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาวัดบ้านปราสาทเยอเหนือ

โครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ


การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอดำเนินการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ในโรงเรียนทุกแห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เป็นการเตรียมการก่อนเปิดเทอม

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอที่ประสบเหตุวาตภัย

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ต้อนรับองคมนตรีมอบถุงยังชีพวาตภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เขตอำเภอไพรบึง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง

โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนในการร่วมหาแนวทางพัฒนาชุมชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ 2563

มอบหน้ากากผ้า แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอแจกหน้ากากอนามัย แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทั้ง 11 หมู่บ้าน

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน “แซ่วเสื้อ”

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จัดทำโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอจัดทำโครงการจัดการแข่งขันประจำตำบล ต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ   จัดทำ โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยให้บริการในเขต  พืั้นที่อบต.ปราสาทเยอในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563  ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึงให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


🔆 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


🔆 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นำพนักงาน ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อย่างพร้อมเพรียงกันประจำปี พ.ศ. 2562


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอจัดทำโครงการจัดการแข่งขันประจำตำบล(กีฬาต้านยาเสพติด) ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

  • กิจกรรมการร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

นางสุวภัทร อุโลก นายก อบต.ปราสาทเยอ พร้อมคณะทำงานและชาวบ้าน ร่วมทำบุญถวายเทียน และสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา   เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่นอันดีงามและ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้มีการถวายภัตตาหารเพลให้แก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมรับศีลพรกันถ้วนหน้า


  • โครงการในพระราชดำริ

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

3 ลด (ลดรับถุงพลาสติก / ลดให้ถุงพลาสติก / ลดใช้ถุงพลาสติก )

1 งด (งดใช้โฟมบรรจุอาหาร)


  • กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด

” กิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหา พระพันปีหลวง ”

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอไพรบึง


* การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลื่อกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ประชาสัมพันธ์-การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด-เดือน-มิย.63.

ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เพื่อให้ผู้มาติดต่อ และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่น ๆ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

🟢 ประกาศ อบต.ปราสาทเยอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🟢 ประกาศ อบต.ปราสาทเยอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งการขยายเวลาการดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินฯ

🟢 ประกาศ อบต.ปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ประจำปี พ.ศ. 2562

เพลงสามอาสา – พลังอาสาจัดการขยะ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรวมพลังอาสาของคนในชาติต่อการจัดการปัญหาขยะของประเทศด้วยหลัก 3R (Reduce – การลดการใช้,Reuse-การใช้ซ้ำ,Recycle – การนำกลับมาใช้ใหม่)

การจัดการน้ำเสียในชุมชน

     

การจัดการขยะและน้ำเสียในครัวเรือน

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ฃุมชน ครั้งที่ 10 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิธีการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2562

template+QRcode คำอธิบาย

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วิธีการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดและนอกเวลาราชการ

เรื่อง  กำหนดชำระภาษีประจำปี 

เรื่อง  นโยบาย/มาตรการ  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

             ***แผ่นพับ**

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บทสคลิป “ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม  ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย” ตอนที่ 1

บทสคลิป “ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม  ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย” ตอนที่ 2

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 9

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10

การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 และครั้งที่ 13

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลของ อบต.ตำแย

ขอเชิญชวนขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ 
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและประชาชนทั่วไป สามารถลงนามทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/ethics/event