อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

59935472_853849614995542_8732306890937073664_o           001S__4300867

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ฃุมชน ครั้งที่ 10

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

–  วิธีการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2562

template+QRcode คำอธิบาย

รื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

–  วิธีการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดและนอกเวลาราชการ

106322106323 106324

เรื่อง  กำหนดชำระภาษีประจำปี 

เรื่อง  นโยบาย/มาตรการ  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

             ***แผ่นพับ**

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บทสคลิป “ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม  ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย” ตอนที่ 1

บทสคลิป “ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม  ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย” ตอนที่ 2

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 9

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10

ขอเชิญชวนขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ 
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและประชาชนทั่วไป สามารถลงนามทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/ethics/event

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตุลาคม ๒๕๖๑                            พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ธันวาคม ๒๕๖๑                           มกราคม ๒๕๖๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒                         มีนาคม ๒๕๖๒

เมษายน ๒๕๖๒                           พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิถุนายน 2562                         กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิงหาคม ๒๕๖๒                          กันยายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตุลาคม ๒๕๖๐                            พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ธันวาคม ๒๕๖๐                           มกราคม ๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑                         มีนาคม ๒๕๖๑

เมษายน ๒๕๖๑                           พฤษภาคม ๒๕๖๑

มิถุนายน ๒๕๖๑                          กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิงหาคม ๒๕๖๑                          กันยายน ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตุลาคม ๒๕๕๙                            พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ธันวาคม ๒๕๕๙                           มกราคม ๒๕๖๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                         มีนาคม ๒๕๖๐

เมษายน ๒๕๖๐                           พฤษภาคม ๒๕๖๐

มิถุนายน ๒๕๖๐                          กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิงหาคม ๒๕๖๐                          กันยายน ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตุลาคม ๒๕๕๘                             พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ธันวาคม ๒๕๕๘                           มกราคม ๒๕๕๙

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙               มีนาคม ๒๕๕๙

เมษายน ๒๕๕๙                           พฤษภาคม ๒๕๕๙

มิถุนายน ๒๕๕๙                          กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิงหาคม ๒๕๕๙                          กันยายน ๒๕๕๙

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ปี ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑             ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๑   

ประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๑              ประจำไตรมาส ๑/๒๕๖๑

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 1    แนบท้าย 1   

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2    แนบท้าย 2

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 3  แนบท้าย 3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง กย 60

การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ธค 60

การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมย – มิย 61

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนการจัดหาพัสดุ 2559 (แนบ 1)

แผนการจัดหาพัสดุ 2559 (แนบ 2)

แผนการจัดหาพัสดุ 2559 (แนบ 3)

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง และใบ ปปช.ปีงบประมาณ 2562

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 – บ้านจังเอิน ตำบลสุขสวัสดิ์

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองสหกรณ์ (หนองตะเคียน) บ้านประอาง หมู่ที่ 11 – สามแยกฝายตาเหมา หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัหัสทองหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.107-02 สายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2-ฝายตาเหมา

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 1 – ห้วยทาด้านทิศใต้

โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังสายที่นา พ่อสา  โยธี – นานางลา  บุญศรัทธา หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – โนนแม๊ะ

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายทางบ้านคูสี่แจ – เขตตำบลดินแดง บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายทางที่นานายควร – ที่นานายมะลิ บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 107-05 สายบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.107 – 02 สายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา

ราคากลาง และใบ ปปช.ปีงบประมาณ 2561

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด)

ซื้ออาหารเสริม (นม)

โครงการซ่อมแซมคันคลอง (คันดินกั้นน้ำ) สายทางบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านปราสาทเยอ – ฝายตาเหมา – นานายถวิล  ชินทอง หมู่ที่ 2

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบักแซว หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8 – บ้านสลักได ตำบลสุขสวัสดิ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 – บ้านเขวา ตำบลสุขสวัสดิ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – บ้านสวาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายณรงค์ – หนองพิทักษ์ หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสี  เกษี – ป่าช้าหลังโรงเรียน บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำท่วมขังหน้าบ้านนายง่า  ทองเลิศ หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 1 – ห้วยทาด้านทิศใต้

โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังสายที่นา พ่อสา  โยธี – นานางลา  บุญศรัทธา หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – โนนแม๊ะ

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – บ้านสวาย

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลปู่ตา – บ้านนายสุชาติ ม.10

โครงการถมคลองอิสารเขียวก่อสร้างถนนดิน บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านคูสี่แจ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7

โครงการวางทอระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านประอาง หมู่ที่ 11

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 1 -ห้วยทา ฝายบ้านโนนแก

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายนานางสุพิน – คลองสหกรณ์ หมู่ที่ 3

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านประอาง – บ้านเตรี๊ยะ

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านประอาง – ห้วยชลัง (นานางสุพิน-นานายชม)

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 -ฝายตาเหมา

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 แยกฝายตาเหมา

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 บ้านตราด ตำบลไพรบึง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 – คลองสหกรณ์

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านประอาง หมู่ที่ 11 – คลองสหกรณ์

โครงการขุดลอกคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 11-ห้วยชลัง

โครงการก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม Box Culvert บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านตราด ตำบลไพรบึง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 – บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตรุม หมู่ที 6 -บ้านสวาย ตำบลไพรบึง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเข้าวัดบ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 -ฝายตาเหมา

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7 – บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 9

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 – คลองสหกรณ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนดิน ต่อจากที่นานายถนอมไปห้วยทา บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนดินขึ้นใหม่ สายนานายสิงห์  ประอาง – นานางพรศรี คำอินทร์ หมู่ที่ 11 บ้านประอาง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง คลองสหกรณ์ หมู่ที่1 – ห้วยทาด้านทิศใต้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวันดี  พงษ์วัน หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังนาพ่อสา โยธี -นานายบู  ไก่แก้ว บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกคลองสหกรณ์ – นานายลา ประอาง หมู่ที่ 11

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2559

โครงการปรับปรุงถนน บ้านประอาง หมู่ที่ 11 – บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงถนน บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8 – ตำบลดินแดง

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 10

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด

โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่ บ้านประอาง  หมู่ที่ 11

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น

ศก.ถ. 107 – 09 สายบ้านประอาง หมู่ที่ 11 – ไปบ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คสล.หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 7

ราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดเล็ก บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

ประกาศประปา ม.2

ราคากลางประปา ม.2 (แนบ1)

ราคากลางประปา ม.2 (แนบ2)

ราคากลางประปา ม.2 (แนบ3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประปา ม.1

ราคากลางประปา ม.1 (แนบ1)

ราคากลางประปา ม.1 (แนบ2)

ราคากลางประปา ม.1 (แนบ3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

ประกาศสอบราคาประปา ม.4

ราคากลางประปา ม.4  (แนบ1)

ราคากลางประปา ม.4  (แนบ2)

ราคากลางประปา ม.4  (แนบ3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน  8  จุด

ประกาศสอบราคา CCTV

กระดานกระทู้

   แสดงความคิดเห็น