อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ภาพกิจกรรม

5122

47379622_763218627391975_4943319362682486784_o 47580361_763218547391983_1479651005527228416_o47571846_763218737391964_1255838580400455680_o

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

–  วิธีการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดและนอกเวลาราชการ

106322106323 106324

เรื่อง  กำหนดชำระภาษีประจำปี 

เรื่อง  นโยบาย/มาตรการ  เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

             ***แผ่นพับ**

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต

เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บทสคลิป “ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม  ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย” ตอนที่ 1

บทสคลิป “ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม  ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย” ตอนที่ 2

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตุลาคม ๒๕๖๐                            พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ธันวาคม ๒๕๖๐                           มกราคม ๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑                         มีนาคม ๒๕๖๑

เมษายน ๒๕๖๑                           พฤษภาคม ๒๕๖๑

มิถุนายน ๒๕๖๑                          กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิงหาคม ๒๕๖๑                          กันยายน ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตุลาคม ๒๕๕๙                            พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ธันวาคม ๒๕๕๙                           มกราคม ๒๕๖๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                         มีนาคม ๒๕๖๐

เมษายน ๒๕๖๐                           พฤษภาคม ๒๕๖๐

มิถุนายน ๒๕๖๐                          กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิงหาคม ๒๕๖๐                          กันยายน ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตุลาคม ๒๕๕๘                             พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ธันวาคม ๒๕๕๘                           มกราคม ๒๕๕๙

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙                        มีนาคม ๒๕๕๙

เมษายน ๒๕๕๙                           พฤษภาคม ๒๕๕๙

มิถุนายน ๒๕๕๙                          กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิงหาคม ๒๕๕๙                          กันยายน ๒๕๕๙

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง กย 60

การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ธค 60

การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมย – มิย 61

 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนการจัดหาพัสดุ 2559 (แนบ 1)

แผนการจัดหาพัสดุ 2559 (แนบ 2)

แผนการจัดหาพัสดุ 2559 (แนบ 3)

 

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

 

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – บ้านสวาย

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลปู่ตา – บ้านนายสุชาติ ม.10

โครงการถมคลองอิสารเขียวก่อสร้างถนนดิน บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านคูสี่แจ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7

โครงการวางทอระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านประอาง หมู่ที่ 11

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 1 -ห้วยทา ฝายบ้านโนนแก

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายนานางสุพิน – คลองสหกรณ์ หมู่ที่ 3

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านประอาง – บ้านเตรี๊ยะ

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านประอาง – ห้วยชลัง (นานางสุพิน-นานายชม)

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 -ฝายตาเหมา

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 แยกฝายตาเหมา

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 บ้านตราด ตำบลไพรบึง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 – คลองสหกรณ์

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านประอาง หมู่ที่ 11 – คลองสหกรณ์

โครงการขุดลอกคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 11-ห้วยชลัง

โครงการก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม Box Culvert บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านตราด ตำบลไพรบึง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 – บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตรุม หมู่ที 6 -บ้านสวาย ตำบลไพรบึง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเข้าวัดบ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 -ฝายตาเหมา

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7 – บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 9

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 – คลองสหกรณ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนดิน ต่อจากที่นานายถนอมไปห้วยทา บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนดินขึ้นใหม่ สายนานายสิงห์  ประอาง – นานางพรศรี คำอินทร์ หมู่ที่ 11 บ้านประอาง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง คลองสหกรณ์ หมู่ที่1 – ห้วยทาด้านทิศใต้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวันดี  พงษ์วัน หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังนาพ่อสา โยธี -นานายบู  ไก่แก้ว บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกคลองสหกรณ์ – นานายลา ประอาง หมู่ที่ 11

 

 

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2559

โครงการปรับปรุงถนน บ้านประอาง หมู่ที่ 11 – บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงถนน บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8 – ตำบลดินแดง

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 10

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด

โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่ บ้านประอาง  หมู่ที่ 11

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดเล็ก บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

ประกาศประปา ม.2

ราคากลางประปา ม.2 (แนบ1)

ราคากลางประปา ม.2 (แนบ2)

ราคากลางประปา ม.2 (แนบ3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประปา ม.1

ราคากลางประปา ม.1 (แนบ1)

ราคากลางประปา ม.1 (แนบ2)

ราคากลางประปา ม.1 (แนบ3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

ประกาศสอบราคาประปา ม.4

ราคากลางประปา ม.4  (แนบ1)

ราคากลางประปา ม.4  (แนบ2)

ราคากลางประปา ม.4  (แนบ3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน  8  จุด

ประกาศสอบราคา CCTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานกระทู้

   แสดงความคิดเห็น