องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า: 1 2 3 4 5

ประจำปี 2567

🟠ประชาสัมพันธ์แจ้งการประเมินเพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

🟠ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แปรสภาพหรือทำลาย พัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

🟠ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567

🟠ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ประจำปี 2567

🟠ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

🟠ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพกิจกรรม/โครงการหน่วยงาน

หน้า: 1 2 3 4 5 6

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การแข่งขันจักรยานขาไถ Balance bike
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(กิจกรรม : ปลูกต้นไม้)
กองทุนธนาคารคัดแยกขยะตำบลปราสาทเยอ
การขับเคลื่อน RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษุนัขบ้า ประจำปี 2567
กิจกรรม Kick Off หยุดเผาในพื้นที่เกษตร
จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล(กีฬาต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอไพรบึง ประจำปี 2567

กิจกรรม Big Cleaning day
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมใจใส่เสื้อม่วง แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
โครงการสืบสานประเพณีวันอยกระทง ประจำปี 2566
เฉลิมฉลอง 241 ปี  ศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจัดถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับพื้นที่ครัวเรือน โรงเรียน /ศพด.
Happy Workplace องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
รับโล่รางวัลตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 ในวันกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2566”
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลปราสาทเยอ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี พ.ศ. 2566
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรม การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพย์กรธรรมชาติและทรัพยากรท้องถิ่น) ประจำปี พ.ศ. 2566
กิจกรรม Big Cleaning day
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10