องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุธี โยธี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ