องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2 3 4 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 27, 2020 by Posted in: สถานที่สำคัญ

🟢คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลให้ความช่วยเหลือในการปฎิบัติหน้าที่ของผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ฝ่ายรับสมัครเลือกตั้ง

🟢คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายนายทะเบียนอำเภอไพรบึง เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่

🟢 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

🟢ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

🟢ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ       

🟢ประชาสัมพันธ์  เว็บไซค์ http://cctv.moi.go.th/ เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสาร เอกสารต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอขอความเห็นชอบโครงการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ     

🟢รายงานผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ (กันยายน 2563-สิงหาคม 2564)                                                               

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปี 2564

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ประจำปี 2564

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🟢รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นิื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 

🟢ประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🟢ประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🟢ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🟢การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ประกาศศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลื่อกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🟢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า: 1 2 3 4 5