องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2 3 4 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 27, 2020 by Posted in: สถานที่สำคัญ

ประจำปี 2565

🟢ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก่ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565-2566

🟢มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (นายช่างสำรวจ)

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังบสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

🟢ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผาตอซังพืช เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ประจำปี 2566   

🟢ขั้นตอนการใช้งานระบบกลางทางกฎหมาย

🟢ประกาศ สถ. เรื่อง การับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

🟢ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปี 2565

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (สังกัดกองช่าง)

🟢ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทำการสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงข้อมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

🟢หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่่จังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ

🟢ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

🟢 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ตำแหน่ง ยาม)

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเเยอ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตำแหน่ง ยาม)

🟢 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ในองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แจ้งปิดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เป็นการชั่วคราว

🟢ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External lntegrity and Transparency Assessment:EIT ผ่านระบบ(ITAS)

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง เจตจำนง นโยบาย และมาตรการ ของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ตามแนวทางการรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🟢 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2563

ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
ชิญร่วมบริจากสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

🟢 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย

🟢 ตัวอย่างแบบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

🟢 แบบบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง

🟢การยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

🟢ประการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ประจำปี 2565

🟢ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

🟢 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

หน้า: 1 2 3 4 5