ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการตรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศการตรวรพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศการตรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้าง

● ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูสี่แจเหนือ หมู่ที่ 8 – บ้านดินแดง ปี2564

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 -บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 ปี 2564

● ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 – ฝายตาเหมา ปี 2564


ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประอางเหนือ หมู่ที่่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2- บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านดินแดง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1- คลองสหกรณ์

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"