องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2 3

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประกาศการตรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศการตรวรพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศการตรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้าง

●ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประอาง หมู่ที่ 3 – บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 บ้านประอาง ตำบลปราสาทเยอ

●ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประอาง หมู่ที่ 3 – บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 บ้านประอาง ตำบลปราสาทเยอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

●ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคูสี่แจเหนือ หมู่ที่ 8 – บ้านดินแดง ตำบลดินแดง บ้านคูสี่แจเหนือ ตำบลปราสาทเยอ

●ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคูสี่แจเหนือ หมู่ที่ 8 – บ้านดินแดง ตำบลปราสาทเยอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

● ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

● ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูสี่แจเหนือ หมู่ที่ 8 – บ้านดินแดง ปี2564

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 -บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 ปี 2564

● ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 – ฝายตาเหมา ปี 2564

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง


📢โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน

ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ

+ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางบ้านนายหวิน ปัญญา – บ้านนายธีรศักดิ์ ยอดจักร หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านนายตัน ประจักรจิตร – บ้านนายลา ประอาง หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างห้วยทา ม.6

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางศาลปู่ตา หมู่ที่ 9 -บ้านปราสาทเยอใต้ หมุ่ที่ 2

โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล.สายบ้านนายนวล ทรงจิตร – สามแยกบ้านหนองพัง หมู่ที่ 3

โครงการขยายถนนดินลงหินคลุก สายทางนานายบิน เสมศรี – นานายดา โยธา หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายทางเลียบคลองอิสานเขียวนานางสมบูรณ์ เสมศรี-นาครูจันทวี บุญมี หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 3

โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล.สายทางต่อจากหน้าบ้านฝรั่ง – หน้าวัดบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2

+ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านนายดา โยธา -บ้านนายสมาน ภาษี หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายบ้านพรมมา สายแก้ว – คอกหมูนายนู ไก่แก้ว หมู่ที่ 8

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านนางสุเทพ โยธี-บ้านนายบุญเฮือน โยธี หมู่ที่ 10

โครงการางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายบ้านนายสัมฤทธิ์ โยธี – บ้านนางคิด โยธี หมู่ที่ 10

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหลังโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ -คลอง รพช. หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – บ้านโนนแม๊ะ

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – บ้านสวาย

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประอางเหนือ หมู่ที่่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2- บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านดินแดง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1- คลองสหกรณ์

หน้า: 1 2 3