องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

คู่มือปฏิบัติงานราชการ

         🔶คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

🔶คูมือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

🔶แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายงานประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

🔶แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

🔶คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

🔶คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

🔶คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น

🔶คู่มือบริหารงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

🔶คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณ กรณี อปทคู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง

🔶คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

🔶คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

🔶คู่มือการจัดตั้งข้อมูลข่าวสารของราชการ

🔶คู่มือการปฏิบัติงานการเกษตร

🔶คู่มือการจัดทำ เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

🔶  คู่มือการส่งเรื่องให้อัยการฟ้องคดีทางแพ่ง

🔶คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-อบต.ปราสาทเยอ-ปี-2563

🔶 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

🔶คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

🔶คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.-๒๕๖๒

🔶คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม

🔶คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์

🔶คู่มือ-แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

🔶คู่มือปฏิบัติงาน-กองการศึกษา-อบต.ปราสาทเยอ

🔶คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต-อบต.ปราสาทเยอ