องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

คู่มือปฏิบัติงานราชการ

🔶คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

🔶คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

🔶คู่มือการจัดตั้งข้อมูลข่าวสารของราชการ

🔶คู่มือการปฏิบัติงานการเกษตร

🔶คู่มือการจัดทำ เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

🔶  คู่มือการส่งเรื่องให้อัยการฟ้องคดีทางแพ่ง

🔶คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-อบต.ปราสาทเยอ-ปี-2563

🔶 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

🔶คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช