องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2 3 4 5 6

ภาพกิจกรรม/โครงการหน่วยงาน

กรกฎาคม 14, 2016 by Posted in: สถานที่สำคัญ

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลา ภปร. วัดปราสาทเยอเหนือ เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประอาง ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการประชุมตามมาตรการการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสตรีอำเภอไพรบึง

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสตรีอำเภอไพรบึง ในวันที่ 22-27 กันยายน 2564 ณ ศาลาวัดบ้านประอาง ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยการฝึกอบรมมี จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. การย้อมผ้า 4 สี (ศรีลาวา ศรีมะดัน ศรีลำดวน ศรีกุลา) 2. ส่งเสริมการแส่วเสื้ออำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิทยา ไชยเดชกำจร ปลัดอำเภอไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอกล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานในครั้งนี้

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลา ภปร. วัดปราสาทเยอเหนือ เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประอาง ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินการประชุมตามมาตรการการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลา ภปร. วัดปราสาทเยอเหนือ เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยดำเนินการประชุมตามมาตรการการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

Big Cleaning day

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day ตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 ณ บริเวณพื้นที่หนองทาม วัดปราสาทเยอเหนือ โดยผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. และชาวบ้านปราสาทเยอ ได้ร่มกิจกรรมภายใต้มาตรการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลา ภปร. วัดปราสาทเยอเหนือ เพื่อพิจารณาญัติติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการประชุมตามมาตรการการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

จัดเตรียมสถานที่พักคอย ผู้ป่วยโควิด – 19

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้จัดเตรียมสถานที่พักคอย ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยืนยันผลตรวจ ฯ เพื่อรอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และของใช้ที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วยโควิด -19

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยการอำนวยการของนางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกับ นายทรงศักดิ์ ถุงจันทร์ ปลัดอำเภอ นายสะอาด วิเศษสังข์ ผอ.รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ

หน้า: 1 2 3 4 5 6

เมนูนำทางเรื่อง