องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2 3 4 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 27, 2020 by Posted in: สถานที่สำคัญ

ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์-การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด-เดือน-มิย.63.

🟢 ประกาศ อบต.ปราสาทเยอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🟢 ประกาศ อบต.ปราสาทเยอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ส.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563

🟢 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งการขยายเวลาการดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เพื่อให้ผู้มาติดต่อ และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่น ๆ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุสาธารณภัย

หน้า: 1 2 3 4 5