องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2 3 4 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 27, 2020 by Posted in: สถานที่สำคัญ

ประจำปี 2566

🟢รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้บบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

        🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอปลอดบุหรี

        🟢รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ. 2560

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศบังคับใช้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับกรจัดซื้อจัดจ้างฯ

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลปราสาทเยอ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 (แบบสอบถามความคิดเห็น) (ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565)

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(นายช่างสำรวจ ,นายช่างโยธา)

🟢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาสบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซค์ของกรมธนารักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2566

 

หน้า: 1 2 3 4 5