หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

🔹รายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563รายงานการจัดการองค์ความรู้ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"