องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

🔆ประจำปี 2566

– รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

🔆ประจำปี 2565

   – รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

🔆ประจำปี 2564

-ประมวลคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

-ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

🔆ประจำปี 2563

-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม ของ อบต.ปราสาทเยอ ปี 2563

-ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ อบต.ปราสาทเยอ

-กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือนมกราคม 2563

-กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

-กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือนมีนาคม 2563

-กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือนเมษายน 2563

🔆ประจำปี 2562

🔆ประจำปี 2561

-กิจกรรมการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการการปฏิบัติราชการ