ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิดลวัตต์แบบเปิดข้างเทท้าย

โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ตำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประอาง หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองคูณ ม.1 บ้านปราสาทเยอ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอใต้ ม.2 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิทักษ์ ม.9-ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอ ม.1 – บ้านเขวา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตรีียะ ม.5 -บ้านกันตรุม ม.6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกันตรุม ม.6 – บ้านโนนแม๊ะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประอาง ม.3-บ้านเตรี๊ยะ ม.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคำ ยอดสาย ม.6 บ้านกันตรุม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว-คลองสหกรณ์ม.11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูสี่แจเหนือ ม.8 – บ้านสลักได

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพ่อสา โยธี – นางลา บุญศรัทธา ม.8 บ้านคูสี่แจ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองน้ำสาธารณะ ม.4 บ้านหนองพัง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสอน ศรีมะณี -ทางโค้ง ม.11 บ้านประอาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นศาลาประชาคมไปทิศตะวันตก ม.8 บ้านคูสี่แจ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 – บ้านเขวา

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสอน ศรีมะณี – ทางโค้ง หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – บ้านพิทักษ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – บ้านสวาย บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพ่อสา โยธี -นานางลา บุญศรัทธา บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประอาง หมู่ที่ 3-บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 สหกรณ์ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนดินจากบล็อกคอนเวิร์ดทิศเหนือหมู่บ้าน-บล็อกคอนเวิร์ดคลองสหกรณ์ ม.5

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายทางบ้านเตรี๊ยะ – คลองสหกรณ์ ม.5 (ฝั่งตะวันออก)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านเลียบคลองสหกรณ์ (ฝั่งตะวันตก) บ้านปราสาทเยอ ม.1

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายทางเลียบคลองสหกรณ์ บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 – บ้านเขวา

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายทางบ้านหนองบัว – คลอง รพช. ม.11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูสี่แจเหนือ หมู่ที่ 8 – บ้านดินแดง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 – บ้านเขวา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสอน  ศรีมะณี – ทางโค้ง หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนดิน สายทางจากบล็อกคอนเวิร์ดทิศเหนือหมู่บ้าน – บล็อกคอนเวิร์ดคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นทางเข้าบ้านพ่อด่อน  พงษ์เพชร หมู่ที่ 4 บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนดิน สายนานายตอน – นานายรัตน์  โยธี บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายต่อจากที่นานายถนอมไปตามห้วยทา หมู่ที่ 1 บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"