องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประชาสัมพันธ์ ทุนเรียนฟรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

กระดานถาม-ตอบหมวดหมู่: Questionsประชาสัมพันธ์ ทุนเรียนฟรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
aj.pittayut asked 7 เดือน ago


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี
“โครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ : Accounting Intelligence Project AIP-RUS” (ป.ตรี หลักสูตรสาขาบัญชีบัณฑิต) ดำเนินโครงการโดย คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้สนใจรับทุนการศึกษา ให้กรอกข้อมูลการสมัครในหน้า Google Form  https://forms.gle/RBhf2whbUL82BRFq9
สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา
ทุนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 4 ปี
– เรียนจบตามเงื่อนไขได้รับเข้าทำงานในตำแหน่งนักบัญชีบริหารทันที
– ระหว่างเรียนได้เข้าฝึกปฎิบัติงานด้านบัญชีในองค์กรระดับริษัทมหาชน
– ได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและทักษะวิชาชีพด้านบัญชี
คุณสมบัติผู้ขอรับทุนโครงการ
– เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 (GPAX)
– เป็นผู้มีคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เที่ยบเคียงกับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 405 คะแนน หรือ เป็นผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่คณะบริหารธุรกิจฯ จัดการทดสอบในช่วงสอบสัมภาษณ์
– เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี
สถานที่จัดการเรียนการสอนของโครงการ
– คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 9 หมู่ 3 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000