238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"