กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"