องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 ณ บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ร่วมดำเนินโครงการอำเภอยิ้ม และตำบลยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดย นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เกษตรอำเภอไพรบึง ตัวแทนจากสาถานีตำรวจไพรบึง กำนันตำบลปราสาทเยอ และผู้ใหญ่บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 พบปะประชาชน แจ้งข้อราชการ รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเขตพื้นที่การบริหารข้อราชการ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน รับฟังปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาข้อกฎหมาย รวมถึงการร่วมปรึกษาหารือผู้นำส่วนท้องถิ่นผ่านเสียงพี่น้องประชาชน การตอบคำถามและให้คำแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ เพื่อนำข้อปรึกษาหารือไปเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบนโยบาย