องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการ/สัมมนาความรู้ด้านภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และภาคธุรกิจ ประจำปี 2566

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการอบรมโครงการ/สัมมนาความรู้ด้านภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและภาคธุรกิจ ประจำปี 2566 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หลักเกณฑ์การประเมินภาษีแบบใหม่และเพื่อให้ผู้เสียภาษีเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสายพิน  บุญส่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน โดยมี          ส.อบต.ปราสาทเยอ และ ผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร