องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566

                  วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. อำเภอไพรบึง โดยนายพะเนตร อุทัยรังษี นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ” วัดประชารัฐ สร้างสุข ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 โดยมีกิจกรรม การมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบาง (ผู้ด้อยโอกาส,ผู้ป่วย,ผู้สูงอายุ) การชี้แจงข้อราชการ การประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนกิจกรรมของหน่วยงาน , การประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดปราสาทเยอใต้

                 โดย นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พัฒนาการอำเภอไพรบึง สาธารณสุขอำเภอไพรบึง นาย ปศุสัตว์อำเภอไพรบึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอ ครูกศน. พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำนันตำบลปราสาทเยอ ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ เข้าร่วมโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร