องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการเด็กเล่น ของเล่น ส่งเสริมพัฒนาการสู่สุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                   วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ ได้ดำเนินโครงการเด็กเล่น ของเล่น ส่งเสริมพัฒนาการสู่สุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยให้ได้รับการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และบุคคลในท้องถิ่น อันส่งผลให้เด็กมีสุขภาพที่ดี มีความเจริญเติบโตตามวัย โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก ในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ

               ทั้งนี้ นายทองคำ  ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายอุทัย  บัวภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์