โครงการออกพรรษา นุ่งผ้าไทย พร้อมใจใส่บาตร

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"