องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

                     ในวันที่ 8 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

                     องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้จัดโครงการองรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมีการบรรยายให้ความรู้ และสาธิตพร้อมแบ่งกลุ่ม เรื่อง หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก่อนนำส่งโรงพยาบาล

                     ทั้งนี้ นายทองคำ  ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางสาวจิรนันท์  เตมีย์ หัวหน้าสำนักปลัดกล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ โดย สมาชิก อบต. อพปร. ผู้นำหมู่บ้าน และอสม. เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้