องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นายทองคำ  ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวจิรนันท์ เตมีย์ หัวหน้าสำนักปลัดกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมผู้สูงอายุให้ความสนใจดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพเมื่อมีภาวะของโรค และทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีความสุขในบั้นปลายชีวิต  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ เข้าร่วมโครงการ