องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. และศาสตร์การแพทย์แผนไทยในชุมชนตำบลปราสาทเยอ “กิจกรรม การทำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมุนไพร(น้ำมันไพล)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                  วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล   ปราสาทเยอ งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. และศาสตร์การแพทย์แผนไทยในชุมชนตำบลปราสาทเยอ “กิจกรรม การทำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมุนไพร(น้ำมันไพล)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจประโยชน์จากสมุนไพรในครัวเรือน และใช้หลัก 3 อ. 2 ส. เป็นหลักในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งความรู้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชน ในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ

                   ในการนี้ นายสุธี  โยธี รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสาวจิรนันท์  เตมีย์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ราย นายมินพงษ์  ทูลประโคน แพทย์แผนไทย เป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร