องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยด้วยการเล่านิทาน

                วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดประอาง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยด้วยการเล่านิทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน(ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา) และเพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก มีความรู๋ความเข้าใจ เรื่องพัฒนาการเด้กปฐมวัย และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยจากการเล่านิทาน

                 ทั้งนี้ นายทองคำ  ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาเยอ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางเปลี่ยน ทองคณทา ครู อันดับ คศ.1 รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานศึกษา ศดว.บ้านประอาง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน