โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชน กิจกรรม พัฒนาสินค้าชุมชนและพัฒนาทักษะ ฝีมือท้องถิ่น

                   วันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565  งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชน กิจกรรม พัฒนาสินค้าชุมชนและพัฒนาทักษะ ฝีมือท้องถิ่น เรื่องการใช้เทคนิคและลวดลายการแส่วเสื้อที่หลากสี และการต่อยอดภูมิปัญญาให้สามารถพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน แก้ไกปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการรักษาภูปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

              ทั้งนี้ ในวันที่ 18 กรกรฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนาย นฤทธิ์ กาเมือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ เยาวชน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสที่สนใจ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"