องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน กิจกรรม การประดิษฐ์มาลัยกรด้วยผ้าขาวม้า และการประดิษฐ์ของชำรวยด้วยผ้าฝ้าย

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ งานสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชน กิจกรรม การประดิษฐ์มาลัยกรด้วยผ้าขาวม้า และการประดิษฐ์ของชำรรวยด้วยผ้าฝ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์ผลงานจากผ้าฝ่ายที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อจำหน่าย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ การใช้เวลาว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยวให้เกิดประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา การคิด การฝึกทำงาน และสามารถนำความรู้เป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพได้

ทั้งนี้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นายทองคำ ตอนศรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายถาวร ชมชิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กล่าวรายงานและวัตุถประสงค์ในการดำเนินโครงการ โดยมี กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ เยาวชน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสที่สนใจ เข้าร้วมโครงการฯ