องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้ององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

                         ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.19 น. ณ สนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้จัดพิธีเปิดสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้ององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยนายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายทองคำ ตอนศรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

                       ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.ปราสาทเยอ เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ ระหว่างทีมท้องถิ่นกับทีมท้องที่