องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการรณรงค์ สุขภาพดี มีอนามัย ปลอดภัย ห่างไกลโรค