องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายทองคำ ตอนศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกันร่วมโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” และเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษ ในการดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดี รวมถึงการรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ