องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

              วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นายทองคำตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสาวจิรนันท์  เตมีย์ หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการเนินโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  โดยมีผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้