องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                    วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาทเยอเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่น โรคไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก โรคติดเชื้อ RSV โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคฝีดาษลิง เป็นต้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ ลดการเกิดและการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่

                ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุธี  โยธี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายถาวร  ชมชิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงาน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนตำบลปราสาทเยอ เข้าร่วมโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร