องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

                  ในระหว่างวันที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2566 ตามแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก โดยรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อกำจัดประชากรยุงลายเพศเมียที่มีเชื้อไข้เลือดออกในตัวให้หมดไป และลดการระบาดของโรคไข้เลือดลดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และกำจัดยุงได้

                โดย เจ้าหน้าและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ออกพ่นหมอกควัน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ หมู่ที่ 1-11 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านปราสาทเยอ สมาชิก อบต. ผู้นำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ในการดำเนินการในครั้งนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร