องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บ้านปราสาทเยอตะวันตก หมู่ที่ 10

                 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ บ้านปราสาทเยอตะวันตก หมู่ที่ 10  อำเภอไพรบึง โดยนายพะเนตร  อุทัยรังษี  นายอำเภอไพรบึง ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้ง ๗ ภาคี ในระดับพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้พบปะ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนรวมทั้งข้อเสนอแนะจากประชาชน ผู้นำชุมชน ได้ทราบเข้าใจนโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงการนำปัญหาที่ได้จากการรับฟังมาแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งติดตามผล/ความก้าวหน้า                  เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อ “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข” ดังนี

           – การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ท้องถิ่นอำเภอไพรบึง)

          – การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยมีราคาแพง (เกษตรอำเภอไพรบึง)

         – ปัญหาหนี้สินเกษตรกร (ผู้จัดการ ธกส.สาขาไพรบึง)

          – การกู้ยืมเงินกองทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำ /การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโคก หนอง นา โมเดล/การสวมใส่ผ้าไทย (พัฒนาการอำเภอไพรบึง)

          – การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตร และการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย (นายก อบต.ปราสาทเยอ)

          -หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมคณะวิทยากรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ร่วมกับกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน

           โดยมี  นางสุวรรณ จิตหนักแน่น พัฒนาการอำเภอไพรบึง นายกตัญญู ผลเกิด ท้องถิ่นอำเภอไพรบึง นายถวัลย์ สามทอง เกษตรอำเภอไพรบึง นายทองคำ  ตอนศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นางสาวพรรษา ปัญญาคม ปลัดอำเภอ นางสุวภัทร อุโลก ประธานคณะกรรมการสตรีอำเภอไพรบึง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นายสุชาติ  โยธี  กำนันตำบลปราสาทเยอ สารวัตรฯ ผู้ช่วยฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฯ โครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร