องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                                ในวันที่ 27 กันยายน 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  บริหารจัดการขยะแบบถูกวิธี โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ อสม. ในพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน

                               ทั้งนี้ นายสุธี  โยธี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสาวจิรนันท์  เตมีย์ หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้