องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบบูรณาการ

                   วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ โดยแต่ละครัวเรือนช่วยคัดแยกขยะและกำจัดให้ถูกวิธีตามชนิดของขยะหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลัก 3Rs ซึ่งจะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมในบ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่ ลดกลิ่นเหม็นและเหตุรำคาญ
                   ทั้งนี้ นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ นายถาวร ชมชิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนิน งาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
                   โดย ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวัชรินทร์ พันแก่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง สถานการณ์ขยะในประเทศไทย การคัดแยกขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ตามหลก 5R และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และในเวลา 12.30 น.ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะบ้านตาเส็ด ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลบักดองที่ให้ความอนุเคราะห์ และอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานในคร้งนี้