องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการนวดฝ่าเท้าเพื่อลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                  วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินโครงการนวดฝ่าเท้าเพื่อลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้มีภาวะเสี่ยง ผู้ดูแลผู้ป่วย ในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเบาหวาน การตระหนักถึงข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวดฝ่าเท้า ทำให้มีทักษะ ได้รับความรู้และสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกับครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

                  ในการนี้ นายทองคำ  ตอนศรี นายองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสาวจิรนันท์  เตมีย์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร