องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

              วันที่่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม)โรงเรียนวัดบ้านประอาง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่า
              ทั้งนี้ นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวจิรนันท์ เตมีย์ หัวหน้าสำนักปลัดกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร ส.อบต. เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และผู้สูงอายุ ทั้ง 11 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในกิจกรรมมีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่แสดงถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองตลอดไป