องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล (กีฬาต้านยาเสพติด) ประจำปี พ.ศ. 2567

                    วันที่ 7-9 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล(กีฬาต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริม ให้เยาวชน แม่บ้าน ประชาชนในตำบล ใช้กิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ใช้กีฬาเป็นสื่อในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีความกล้าหาญ อดทน เสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
                     ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 11 คน ฟุตบอลหญิง 7 คน เซปักตะกร้อชาย วอลเลย์บอลหญิง และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีผู้นำหมู่บ้าน เยาวชน ชาวบ้านตำบลปราสาทเยอ และส.อบต.เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฯ