โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"