องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

                  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2567 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัข และ แมว ในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่  โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอไพรบึง อาสาสมัครปศุสัตว์ และอสม.ประจำหมู่บ้านในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ดาวน์โหลดเอกสาร