องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

                     งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 เพื่อป้องกันควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ ตามตรารางการปฏิบัติงาน ดังนี้

– วันที่ 7 มีนาคม 2566  ลงพื้นที่ บ้านปราสาทเยอหมู่ที่ 1 บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2   บ้านปราสาทเยอหมู่ที่ 10

  – วันที่ 8 มีนาคม 2566  ลงพื้นที่ บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7 บ้านคูสีแจ หมู่ที่ 8

  – วันที่ 9 มีนาคม 2566  ลงพื้นที่ บ้านประอาง หมู่ที่ 3 บ้านประอาง หมู่ที่ 11 บ้าน    พิทักษ์หมู่ที่ 9

  – วันที่ 10 มีนาคม 2566  ลงพื้นที่ บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 บ้านกัน ตรุมหมู่ที่ 9

 โดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอไพรบึง อาสาสมัครปศุสัตว์ ผู้นำหมู่บ้าน  ส.อบต.และอสม.ประจำหมู่บ้านในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ดาวน์โหลดเอกสาร