องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

                   องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565 เพื่อป้องกันควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ หมู่ที่ 1-11
                  โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอไพรบึง อาสาสมัครปศุสัตว์ และอสม.ประจำหมู่บ้านในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า