องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2565

ในระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 ตามแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ออกพ่นหมอกควัน ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ หมู่ที่ 1-11 เพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านปราสาทเยอ สมาชิก อบต. ผู้นำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ในการดำเนินการในครั้งนี้