องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564