โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564