แผน

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่ 5 /2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่ 4/2563

 
แผนยุทธศาสตร์
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนเพิ่มเติม
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
 
 
ควบคุมภายใน
คำสั่งต่างๆ
รายงานการติดตามประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

        รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563
รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

คำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ