แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

🔷แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570

🔷แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565

🔷แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564

🔷ขอนุมัติขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

🔷ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันแขอนุมัติขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

 

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"