องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

        

🔷แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570   

                👉สรุปแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567

                👉สรุปแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566  

🔷แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565

🔷แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564

🔷ขอนุมัติขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

🔷ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันแขอนุมัติขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

ประกาศใช้แผน

🔶ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกาศบังคับใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ (พ.ศ.2566-2570)