องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

แผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ กองการศึกษา ปี 2561 – 2562