องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

7 การร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถติเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

สถิติ ประจำปี 2560

สถิติ ประจำปี 2561

ประกาศนโยบาย/เจตจำนงค์ต่อการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส สุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปี พ.ศ. 2560

ประจำปี พ.ศ. 2561

ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี

ประจำปี 2560

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ. 2561

รายรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปี พ.ศ. 2561

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประจำปี 2561

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์ร้องเรียน

โทร. ๐-๔๕๙๒-๑๕๒๓ โทรสาร ๐-๔๕๙๒-๑๕๒๔

www.facebook.com

Email: infoprasatyoe@gmail.com

ตู้ร้องทุกข์ร้องเรียน