มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คู่มือสำหรับประชาชน กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน-กล่าวหา การทุจริตภาครัฐ

คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต อบต.ปราสาทเยอ

 •  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี 2564

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ปราสาทเยอ ปี 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง อบต.ปราสาทเยอ ปี 2563

 • แบบฟอร์ม/หนังสือการร้องเรียน-ร้องทุกข์

แบบคำร้องทั่วไป อบต.ปราสาทเยอ

แบบฟอร์มการแจ้งเรื่อง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปราสาทเยอ

แบบฟอร์มการร้องทุกข์ อบต.ปราสาทเยอ

หนังสือร้องเรียนการทุจริต อบต.ปราสาทเยอ

แบบฟร์อม ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมตำบลปราสาทเยอ

 • ข้อมูลเชิงสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือนแรก

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562

สถิติ ประจำปี 2561

สถิติ ประจำปี 2560

 • ประกาศนโยบาย/เจตจำนงค์ต่อการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส สุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงของผู้บริหาร ปี 2564

เจตจำนงของผู้บริหาร ปี 2563

ประชาสัมพันธ์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปี พ.ศ. 2564

ประจำปี พ.ศ. 2563

ประจำปี พ.ศ. 2562

ประจำปี พ.ศ. 2561

ประจำปี พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานและติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย

งาน ประจำปี 2563

รายงานการติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานและติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2563

รายงานและติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริต 6 เดือนแรก ปี 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

การติดตามและประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562

รายรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ. 2561

ประจำปี 2560

 • รายงานการติดตามประเมินผลการคงบคุมภายใน

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2563

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2562

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต 64

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปี 2564

ประมวลคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม ของ อบต.ปราสาทเยอ ปี 2563

ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ อบต.ปราสาทเยอ

กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือนมกราคม 2563

กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือนมีนาคม 2563

กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือนเมษายน 2563

ประจำปี 2561

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสุงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564

 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์ร้องเรียน

โทร. ๐-๔๕๙๒-๑๕๒๓ โทรสาร ๐-๔๕๙๒-๑๕๒๔

www.facebook.com

Email: infoprasatyoe@gmail.com

 

ช่องทางออนไลน์ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"