องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

7 ร้องเรียนการทุจริต

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คู่มือสำหรับประชาชน กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน-กล่าวหา การทุจริตภาครัฐ

คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต อบต.ปราสาทเยอ

 •  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ปราสาทเยอ ปี 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง อบต.ปราสาทเยอ ปี 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี 2564

 • แบบฟอร์ม/หนังสือการร้องเรียน-ร้องทุกข์

แบบคำร้องทั่วไป อบต.ปราสาทเยอ

แบบฟอร์มการแจ้งเรื่อง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปราสาทเยอ

แบบฟอร์มการร้องทุกข์ อบต.ปราสาทเยอ

หนังสือร้องเรียนการทุจริต อบต.ปราสาทเยอ

แบบฟร์อม ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมตำบลปราสาทเยอ

 

 • ข้อมูลเชิงสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติ ประจำปี 2560

สถิติ ประจำปี 2561

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563

 • ข้อมูลเชิงสถิติการร้องทุกข์ร้องเรียน

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563

 • ประกาศนโยบาย/เจตจำนงค์ต่อการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส สุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงของผู้บริหาร ปี 2563

เจตจำนงของผู้บริหาร ปี 2564

ประชาสัมพันธ์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563

 

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปี พ.ศ. 2560

ประจำปี พ.ศ. 2561

ประจำปี พ.ศ. 2562

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.ปราสาทเยอ ปี 2563

 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี

ประจำปี 2560

รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ. 2561

รายรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปี พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

การติดตามและประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

รายงานและติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริต 6 เดือนแรก ปี 2563

รายงานและติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2563

 • รายงานการติดตามประเมินผลการคงบคุมภายใน

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2563

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2562

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปี 2561

ประจำปี 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม ของ อบต.ปราสาทเยอ ปี 2563

ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ อบต.ปราสาทเยอ

กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือนมกราคม 2563

กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือนมีนาคม 2563

กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือนเมษายน 2563

 

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของ อบต.ปราสาทเยอ ประจำปี 2563

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์ร้องเรียน

โทร. ๐-๔๕๙๒-๑๕๒๓ โทรสาร ๐-๔๕๙๒-๑๕๒๔

www.facebook.com

Email: infoprasatyoe@gmail.com

 • ตู้ร้องทุกข์ร้องเรียน
 • งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ