อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

7 เจตจำนงของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน หลัง

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี