องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล